دوروباه

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

از افسانه های البرز

دوروباه

دوروباه
1398/2/5
12:43 1395

بازنویسی از: عبدالصالح پاک

روزي، روزگاري، روباهي كه كور و كچل و زخمي بود، به سختي زندگي مي كرد. هميشه در خرابه ها مي گشت و از زباله ها تغذيه مي كرد. روباه هاي ديگر هم اصلا كاري به كارش نداشتند.

يك روز كه روباه در ويرانه اي به دنبال غذا، خاكستر تنور قديمي را زير و رو مي كرد، پوزه اش به سكه ي سياه خورد. روباه صورتش را كاملا به سكه نزديك كرد تا آن را بو بكشد. با اين كار، يكي از چشم هاي كورش به سكه ماليده شد و در دم ، هر دو چشمش بينا شد. روباه نمي توانست آنچه را كه اتفاق افتاده بود، باور كند. چند لحظه اي گذشت و روباه كه ديگر از خوشحالي روي پايش بند نبود، بدن زخمي اش را هم به سكه ماليد تا ببيند اتفاق ديگري مي افتد يا نه. در همان لحظه، تمام زخم هاي بدنش شفا يافت و پشم هايش زيبا و درخشان شد. روباه بلافاصله سر كچلش را هم به سكه ماليد و كچلي سرش برطرف شد و پشم انبوه و خوش رنگي روي سرش روييد.

روباه قصه ي ما كه ديگر كاملا سالم و سرحال و بسيار زيبا شده بود، خوشحال و خندان به راه افتاد و در ميان راه با روباه ديگري كه در همان حوالي زندگي مي كرد، روبه رو شد. روباه دوم كه تا روز روباهي به آن قشنگي و سرحال نديده بود، پرسيد:« تو از كجا آمده اي؟»

روباه اولي گفت:« مال اين حوالي هستم.»

روباه دومي گفت:« اما من هيچ وقت تو را اين دور و بر ها نديدم.»

روباه اولي گفت:« من همان روباه كور و كچل و زخمي هستم كه در ويرانه ها زندگي مي كرد.»

روباه دومي با تعجب پرسيد:«مگر مي شود؟»

روباه قصه ي ما، تمام ماجرايش را تعريف كرد. روباه دوّم با شنيدن حرف هاي او به اين فكر افتاد كه آن سكه ي سياه را پيدا كند تا بلكه بسيار سرحال تر و زيباتر شود.به همين دليل، نشاني آن ويرانه را از روباه اول گرفت و با شتاب به راه افتاد.

روباه دوّم، دوان دوان خود را به ويرانه رساند و سكه ي سياه را در خاكستر تنور قديمي پيدا كرد و چشم هايش را به سكه ماليد اما هر دو چشمش در دم كور شدند. روباه بيچاره كه از وحشت داشت تلف مي شد، با دستپاچگي سر و بدنش را هم به سكه ماليد و ناگهان سرش كچل و بدنش پر از زخم شد.

روباه دوّم كه انگار جايش با روباه اوّل عوض شده بود، از آن به بعد، با بدبختي و بيماري در خرابه ها زندگي مي كرد و در زباله ها به دنبال غذا مي گشت.

 

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.