اردیبهشت شعرالبرز،این باردرشهرنظرآباد

اخبار

 آخرین اخبار 

تمجید از شعرا در نظرآباد

اردیبهشت شعرالبرز،این باردرشهرنظرآباد

اردیبهشت شعرالبرز،این باردرشهرنظرآباد
1398/2/24

خبرنگارجام جم در ساوجبلاغ ونظرآباد: درادامه گرامیداشت هنرهای مختلف ونیزتمجیدازهنرمندان بخش های مختلف هنری استان البرزوپس ازبرگزاری موفق اردیبهشت تئاترالبرزدرشهرستان ساوجبلاغ درروزهای اخیر،این باردریکشنبه شب هفته جاری وباحضورمقدم مدیرکل اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان البرز،موسوی امام جمعه،دکترفلاح نژادفرماندار،مقدم وکاظمی مدیران ادارات ارشادومیراث فرهنگی شهرستان نظرابادبه همراه اقایان محمدعلی بهمنی وعبدالجبارکاکایی دوتن ازشاعران مطرح کشورمان مراسم اردیبهشت شعرالبرزدرمحل فرهنگسرای هنرشهرستان نظرابادبرگزارگردیدکه شاعران جوان وجویای نام استان البرز،هریک بااشعارخوددرمضامین مختلف شوروحال خاصی به این مراسم داده ودرپایان بااهدای لوح تقدیرازسوی مسئولان ازانان تقدیربعمل امد.

درحاشیه مراسم اردیبهشت شعرالبرزناصرمقدم مدیرکل اداره فرهنگ وارشاداستان درگفتگوی کوتاهی باخبرنگارما ضمن اشاره به نگاه استانی این اداره کل به امورفرهنگی و ذکراین نکته که رویکردسال جاری برمبنای کشانیدن این برنامه هابه تمامی شهرهای استان میباشدازعدم تمرکزاجراهای مختلف صرفادرکرج خبرداده واظهارداشت: درجهت ارزش نهادن به خواست مردم وعرضه هنردرکلیه شهرهای استان این قول رابه مردم میدهم که نگاهمان بصورتی مساوی بین کرج ودیگرشهرهای استان میباشد.وی ضمن تقدیروتشکرازبرگزارکنندگان این مراسم که به خوبی اجرانمودنداین وعده رانیزدادکه دراینده ای نزدیک نسبت به تشکیل انجمن شعروادب شهرستان نظراباداقدام لازم بعمل اید.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر