سگی به شکل گوسفند

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

از : کلیله و دمنه

سگی به شکل گوسفند

 سگی به شکل گوسفند
1398/7/2
12:43 1395

 

زاهدی گوسفندی برای قربانی کردن از بازار خرید و به طرف خانه اش به راه افتاد. در راه سه دزد او را دیدند و...


باز نویسی از عبدالصالح پاک
زاهدی گوسفندی برای قربانی کردن از بازار خرید و به طرف خانه اش به راه افتاد. در راه سه دزد او را دیدند و تصمیم گرفتند حقه ای سوار کنند و گوسفند را از چنگش در آورند.
پس، دزد اولی رفت پیش صاحب گوسفند و گفت:« ای شیخ! این سگ زبان بسته را به به کجا و به چه کاری می بری؟»
مرد نگاهی به پشت سرش انداخت. خبری از سگ نبود. دوباره به راهش ادامه داد.
کمی بعد، دزد دومی به او نزدیک شد و گفت:« ای شیخ! مگر قصد شکار حیوانات را کردی که سگ به همراه می بری؟»
مرد بار دیگر نگاهی به پشت سرش انداخت و گوسفند به جای سگ دید. باز سکوت کرد و به راهش ادامه داد. هنوز چند قدمی نرفته بود که دزد سومی جلوی او سبز شد و گفت:« گویا تو لباس نیکوکاران و زاهدان پوشیده ی را پوشیده ای و لی زاهد و نیکو کار نیستی. را که نیکو کاران به سگ نزدیک نمی شوند و لباس خود را از آلودگی دور نگه می دارند.»
مرد زاهد وقتی حرف های او را هم شنید، ترس برش داشت و شک در دلش افتاد که نکند فروشنده ی گوسفند جادوگر بوده و سگ را در چشم او گوسفند نشان داده است.پس، هراسان طناب از گردن گوسفند باز کرد و او را به حال خود رها کرد و دست خالی به خانه اش رفت.

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.