روباه و طبل

اخبار

 آخرین اخبار 

از: کلیله و دمنه

روباه و طبل

 روباه و طبل
1398/7/11

 

روباه خسته و گرسنه در جنگل به دنبال غذا می گشت...

 

باز نویسی از عبدالصالح پاک

روباه خسته و گرسنه در جنگل به دنبال غذا می گشت. ناگهان صدای ترسناکی شنید. یواش یواش به طرف صدا رفت. دید طبلی بزرگ کنار درختی افتاده است. باد می وزید و شاخه ی درخت را محکم به طبل می کوبید و صدای مهیبی از آن بر می خواست.
روباه وقتی کلفتی طبل را دید و صدای بلند و ترسناک آن را شنید، تصور کرد که این حتما غذای چرب و چیلی است و برای خوردن آن طمع کرد. پس، به طرف طبل دوید و به هر زحمت و جان کندن بود، پوست آن را درید.
وقتی پوست نازک و خشک آن را دید فهمید که چیزی برای خوردن گیرش نخواهد آمد و برای زحمتی که برای پاره کردن آن کشیده بود، پشیمان شد و با خود گفت:« بعد از این باید یادم بماند که هر چیزی که جثه اش کلفت تر و صدای آن ترسناکتر باشد، منفعت آن ناچیز خواهد بود»

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.