اخبار

 آخرین اخبار 

کوهسار ساوجبلاغ، شایسته تحقق قطب گردشگری

غلامرضازارع، نماینده وخبرنگارجام جم درساوجبلاغ ونظرآباد

کوهسار ساوجبلاغ، شایسته تحقق قطب گردشگری
1398/10/24

ازمدت ها قبل عزمم براین امرقرارگرفته بود تا به نوعی دست به قلم برده واز دغدغه های ذهنی خود و دیگرانی مثل خودم در خصوص امر گردشگری اعم ازبسترها و ظرفیت های موجود و ممکن در شهرستان ساوجبلاغ که ازآن می توان با واژه فوق العاده یاد نمود،مطلبی بنگارم.
البته شوربختانه می باید به این واقعیت تلخ اذعان نمود که در سطح کلی آن گونه که شایسته و بایسته است صنعت گردشگری درکشورمان به نوعی مغفول مانده وبه حقوق واقعی خود دست نیافته است و ازجمله علل ودلایل آن نیزمی توان به مهیا نبودن بسترهای اقتصادی و مناسب برای جذب سرمایه گذاری بالاخص درامراحداث اماکن مرتبط با این صنعت اشاره نمود و در این نقطه است که شاهد خواهیم بود که بدلیل فقدان برخی ازمسائل ازاین دست موجبات عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری دربخش عظیم گردشگری بدلیل عدم خاطرجمعی ازسودآوری لازم ونیزانجام یک سری اقدامات سلیقه ای و محدود کننده و پرواضحترعدم هماهنگی ها وهمکاری های لازم میان سازمان ها و ارگان های دخیل دراین مسئله نمود پیدا می نماید.
باید غیر قابل انکاردانست این موضوع را که توسعه و رشد صنعت گردشگری درمناطق مختلف خواهد توانست نقش بسیارمهمی درزمینه کاهش بیکاری ازناحیه ایجاداشتغال وبهبودی توزیع درآمدونهایتارشددرآمدهای عمومی راموجب گردد.
این مقدمه راعنوان نمودم تا زمینه ای ذهنی درشناساندن هرچه بیشترمنطقه ای ناب وبسیارمصفاواقع درشهرستان ساوجبلاغ رافراهم نمایم که بطورجدنیازمندنگاه  وتوجه ویژه ترمسئولان دررده های مختلف به این نقطه میباشد.
"کوهسار"شهری که درآغازبعنوان روستای چندارشناخته می شدکه پس ازادغام باروستای قلعه چندارازتوابع همین بخش بصورت تجمیعی تبدیل شدبه شهری به نام کوهسارکه ازسال ۱۳۸۴درآن شهرداری رسماافتتاح گردید.حریم این شهرازبخش جنوبی به اتوبان کرج قزوین،ازشرق به شهرستان کرج،ازشمال به دامنه های البرزوازغرب نیزهم مرزباشهرجدیدهشتگردمی باشد.کوهسارضمن دارابودن شرایط عالی آب وهوایی ونقاطی چون کردان،قلعه سلیمانخانی،خوروین،ازنق ،بانوصحرا،باغبانکلاه،چندار،هرجاب و.....بعنوان نگینی درخشان برتارک ساوجبلاغ درخشش دارد.وجودسه رودخانه کردان که بصورت دائمی است ونیزآردهه وچندارکه بصورت فصلی جریان داردوازکوههای ولیان وبرغان سرچشمه می گیردموجب گردیده است تادرایام هفته شاهدحضورگردشگران مناطق مختلف درآن باشیم.
درگفتگویی که درمحل شهرداری کوهسارباعظیمی شهرداروجمعداررییس شورای اسلامی شهرداشتم انچه استماع کردم وتکیه کلام دومسئول شهری یادشده بودموضوع گردشگریبودکه دغدغه اصلی شان رارقم زد.
ازشهردارپرسیدم ازخواسته اصلی ات بگوپاسخ می شنوم که کوهسارازسوی مسئولان مربوطه بعنوان قطب گردشگری شناخته ومعرفی گرددودلیل آن هم ظرفیت وپتانسیلی می باشدکه داراست ودرخواستش فراهم سازی امکانات لازم ومهیاکردن شرایط مرتبط باامرگردشگری درجهت رونق منطقه بود.وی وضعیت شهرداری راازبعددرآمدی نگران کننده توصیف می نمایدوخواستاربرنامه ریزی های درازمدت وپایه ای ازسوی مسئولان ذیربط بوده که نتیجه آن همان نتیجه بخشی درجهت معرفی کوهساربعنوان قطب گردشگری درشهرستان وبه تبع آن  بهره مندی اهالی استان ،کشوروحتی گردشگران خارجی

ازاین منطقه میباشد.عظیمی درجملاتش انتقادهایی راهم چاشنی این گفتگومی نمایدآنجاکه به مصداقی اشاره مینمایدکه درمقطعی جهت اخذمجوزاحداث هتل ،سه سال به انتظارنشسته اندوچنین نتیجه می گیردکه سازوکارهای به سرانجام رسانیدن موافقت هادرجهت اجرای پروژه هامی بایددرسریعترین زمان ممکن حاصل گرددنه آنکه ازهفت خوان رستم گذشته تاامکان اخذمجوزمیسرگردد.شهردارکوهساردرپاسخ به این سوال که درآمدهای شهرداری تاچه میزان متکی به جرایم ماده صدمی باشدچنین عنوان می داردکه درحال حاضرشهرداری بالاجبارنیازمنددرآمدازطریق اینگونه درآمدهامیباشدوی ادامه می دهددرصورتی که شاهدرشدسرمایه گذاری ازناحیه اجرای پروژه های مرتبط باگردشگری واخذعوارض مربوطه گردیم طبیعتانگاهمان به درآمدازناحیه جرایم ماده صدکاهش خواهدیافت.درادامه گفتگوجمعداررییس شورای اسلامی شهر کوهسارازیک راهکاربعنوان چاره پرده برمی داردوآن نیازبه آمایش سرزمین می باشدوچنین ادامه می دهدکه بدلیل گستردگی حریم منطقه افزایش تخلفات ساخت وسازوبه تبع آن ارزش افزوده ایجادشده املاک، قابل تصورواجتناب ناپذیرمی باشد.وی تاکیدمی نمایددرصورتی که به عنوان مثال شخصی

این اطمینان راپیدانمایدکه دررابطه بااحداث وایجادهتل یامکانی تفریحی وشهربازی درقطعه زمین خودبادست اندازهای مختلف روبرونمی گرددقطعاترغیب خواهدشدتاسرمایه گذاری نمایدامری که به خودی خودقادراست عنصرافزایش اشتغال ورونق منطقه رافزونی بخشد.وی درپاسخ به این سوال که چه اقداماتی دراین راستاداشته ایدمی گویددرحال پیگیری اجاره بستررودخانه کردان هستیم تابتوانیم شرایطی رافراهم سازیم تامجتمع گردشگری احداث گرددومقدمات آن فراهم شده است ونیزتپه ۲۷هکتاری وبانوصحراکه عزممان برآن قرارگرفته تاآنرابعنوان بام کوهسارقراردهیم.جمعدارازمسئولان مربوطه عاجزانه درخواست می نمایدکه صرفاازکوهساربه عنوان منطقه گردشگری یاهدف جامع گردشگری
نام نبرندوحرکت هابصورت عملی صورت گیردوتحقق این امرراهنگامی می داندکه راهبردی وجودداشته باشدکه لازمه آن پایش منطقه وانجام آمایش توسط ارگان هاوسازمان های مرتبط بااین امرمی باشدکه بااین حرکت بتوانیم عملاشاهدرونق روزافزون کوهسارباشیم.


 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.