اخبار

 آخرین اخبار 

اتاق فرمان

غلامرضا احمدی بیدا خویدی

اتاق فرمان
1399/5/11

 

جام جم البرز- اتـاق فرمـان مرکـز فرماندهـی هـر سیسـتمی اسـت کـه برنامـه هـای از قبـل تعییـن شـده را راهبـری می کنـد و هـر آن چـه کـه برنامـه نویسـی بـرای اجـرای یـک فرآینـد نوشـته باشـد بـه اتـاق فرمـان داده مـی شـود و در حیـن اجـرای برنامـه براسـاس آن برنامـه فرمـان هـا صـادر مـی شـود و عملیـات اجرائـی خواهـد شـد.
شـما تصـور کنیـد جهانـی بـه ایـن عظمـت چـه برنامـه نویسـی دارد کـه تمامـی کـرات و کهکشـان ها بـدون کسـری از ثانیـه جابـه جـا مـی شـوند و هیـچ برخـوردی بـا یکدیگـر نخواهنـد داشـت و فرمـان صـادره از اتـاق کنتـرل خداونـد چـه دقیـق اجـرا می شـود، هماننـد فرمـان بـه بـاد و باران،رعـد و بـرق ،سـرما و گرما،ریـزش بـرگ درختـان و خـواب آن هـا و رویـش مجـدد گیاهـان و درختـان و ... همـه از یـک برنامـه دقیـق سرچشـمه مـی گیـرد کـه تصـورش بـرای زبـده تریـن دانشـمندان محـال اسـت و همـه مـا می دانیـم کـه هیـچ عملـی در جهـان بـدون دسـتور خداونـد کـه مسـئول اتـاق فرمـان جهان اسـت انجـام نمـی شـود. حتـی بـا بـه دنیـا آمـدن انسـان کـه بـا فرمـان به ملـک الحـی و وفـات انسـان ها کـه بـا فرمـان بـه ملـک المـوت صـورت مـی گیـرد و هیـچ یـک بـدون کسـری از ثانیـه کـم و زیـاد نخواهــد شــد و اگــر بخواهیــم بــه راز کائنــات پــی ببریــم ممکــن اســت بــه انحــراف کشــیده شــویم، چـون عقـل مـا گنجایـش ایـن حکمـت هـا و فرامیـن را نـدارد و نمـی توانیـم رمـوز کائنـات را کشـف کنیـم.
 بزرگتریـن دانشـمندان جهـان درصـد بسـیار کمـی از راز جهـان هسـتی را کشـف کـرده انـد. اتـاق فرمـان بـدن مـا انسـان هـا مغـز اسـت و هنـوز بســیاری از رمــوز بــدن انســان کشــف نشــده، ولــی تمـام عمـل و عکـس العمـل مـا انسـان هـا و حتـی حیوانـات از اتـاق (فرمـان )مغـز کنتـرل مـی شـود . روایــت اســت کــه قبــل از خــوردن دســت هــا را از آلودگـی پـاک کنیـد و غـذا را بـا دسـت تنـاول کنیـد ولـی خیلـی هـا دلیـل ایـن دسـتورات را نمی داننـد. عصـب هـای نـوک انگشـتان بسـیار حسـاس هسـتند و متصــل بــه اتــاق فرمــان و بــه محــض لمــس غــذا مغـز بـه معـده فرمـان می دهـد و معـده اسـید ترشـح مــی کنــد و بــه محــض ورود غــذا بــه معــده اســید اطـراف غـذا را احاطـه کـرده و بـا غـذا مخلـوط مـی شــود و موجــب هضــم غــذا خواهــد شــد و هیچـ ـگاه فــرد دچــار یبوســت و درد معــده نخواهــد شــد. در تمامـی رفتـار بـدن مغـز فرمـان اجـرای صحیـح را صـادر می کنـد و ایـن بهتریـن عمـل خواهـد بـود. اعصــاب دیــداری ، شــنیداری ، چشــایی ، بویایــی ، المسـه و ... همگـی از طریـق مغـز فرمـان می گیرنـد و عکـس العمـل دارنـد کـه تمامـی عکـس العمـل هـا مفیــد فایــده اســت و از آســیب بــه بــدن جلوگیــری می کنــد. بــه محــض آســیب بخشــی از بــدن مغــز بــه ســایر قســمت ها و بافــت هــای بــدن فرمــان می دهــد کــه نســبت بــه ترمیــم آســیب دیدگــی اقــدام کننــد. بـه محـض مواجـه شـدن بـا یـک خطـر در جـاده از اتــاق فرمــان بــه دســت و پــا فرمانــی صــادر مـی شـود کـه مسـیر را تغییـر بدهیـم و از خطـر دوری کنیـم و هـزاران دسـتور دیگـر ، پـس قـدر اتـاق فرمـان خـود را بدانیـم.

 

کلمات کلیدی
مارا در تلگرام دنبال کنید
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر