اخبار

 آخرین اخبار 

تالاب صالحیه و گفت و شنودی با رئیس محیط زیست نظرآباد

تالاب صالحیه و گفت و شنودی  با رئیس محیط زیست نظرآباد
1399/6/25

 

 


تالاب هابعنوان کانون های تجمع آب فلات خشک ایران همواره دارای جایگاه ویژه ای بوده وهستند.درکشورمان براساس آمارموجودتاکنون تعداد۸۴تالاب مهم شناسایی گردیده که باتوجه به اهمیت وکارکردآنها۲۴تالاب بعنوان تالاب بین المللی درکنوانسیون رامسرثبت گردیده است.اگرچه ازبعدمساحت تنهامیزان ناچیزی (حدودا۳درصد)ازتالاب های جهان درایران واقع گردیده است لیکن بخاطرشرایط اقلیمی وموقعیت جغرافیایی هریک ازتالاب های کشور،ویژگی های منحصربه فردی رادارامیباشندکه شایدنظیرآنرادرکمترنقطه ای ازپهنه گیتی بتوان شاهدبود.
درارتباط باهمین پدیده شاخص درنزدجهانیان ونیزقرارگیری تنهاتالاب استان البرزدرشهرستان نظرآبادبانام تالاب صالحیه که درشماره هایی ازویژه نامه های جام جم به بیان اهمیت وارزش وجودی آن دراین شهرستان پرداخته ایم لازم دیدم تاگفتگویی داشته باشیم باامیدرضاتونی رییس حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآبادکه درپی می آید:
‌وی درابتداضمن اعلام این نکته که تالاب صالحیه به عنوان پست ترین نقطه درغرب استان البرزوناحیه ای دشتی می باشدکه دارای حدود۱۱۰۰مترارتفاع ومیزان بارندگی میانگین ۲۲۰میلیمتردرسال است بیان میداردکمترین نزولات جوی دراستان اختصاص به این نقطه داردوبررسی های وضعیت تغییرات پارامترهای هواشناسی حوضه آبریزصالحیه نیزدرجهت کاهش باران وافزایش دماوتبخیرمیباشدبطوری که میزان بارش ها در۱۵سال اخیرنسبت به دوره ۴۵ساله به میزان ۸درصدکاهش رانشان می دهد.
تونی درپاسخ به سوال جام جم درخصوص تنوع زیستی انواع پرندگان چنین می گوید:
تالاب صالحیه بعنوان استراحتگاه موقت وبعضامحل تخمگذاری وجوجه آوری برخی ازانواع گونه های پرندگان مهاجرآبزی ونیزکنارآبزی دارای اهمیت زیادی می باشدکه براساس آخرین بررسی هابیش از۱۰۰گونه پرنده آبزی وکنارآبزی که اغلب گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست می باشنددراین تالاب شناسایی شده اند.وی ادامه میدهدکه انواع اردک،لک لک ها،آبچلیک،انواع کاکایی وپرستو،فلامینگو،جغدتالابی،لک لک سیاه،غازخاکستری،کرکس،خوتکای ابروسفیدودیگرانواع پرندگان که ازاهمیت حفاظتی برخوردارند
دراین تالاب فرودمی آیند.وی گونه های گیاهی شاخص تالاب رانیزشورباتلاقی،علف شورالوان وگزمعرفی می نماید.
رییس حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباددرادامه بابیان این مطلب که کاهش بارندگی درسالهای اخیر،احداث سددربالادست به همراه ساخت وسازهای محلی وزراعی درمسیررودخانه های منتهی به تالاب،احداث کانال زهکش درطول منطقه تالابی،پایین رفتن  سطح آب های زیرزمینی بدلیل استفاده مفرط ازمنابع واحداث زهکش ،خشکسالی وتغییراقلیم راازعوامل تهدیدوچالش زای تالاب مطرح نموده وبه فشارمضاعف چرای مفرط (خصوصاشتر)اشاره ای ویژه مینمایدکه موجب تخریب مراتع اطراف تالاب رافراهم می سازد.
وی دغدغه مندی خاص خودراپنهان نمی دارد آنجاکه میگویدمتاسفانه یکی ازمصادیق بارزتوسعه ناپایداردرحوضه آبریزتالاب صالحیه اتفاق افتاده است وباایجادوتوسعه شهرک های صنعتی  بدون درنظرگرفتن زیرساخت های زیست محیطی لازم،فاضلاب صنعتی ازشهرک های صنعتی نظرآباد،سپهروهشتگرددرسالیان گذشته تاکنون موجب آلودگی شدیدتالاب وبه مخاطره افتادن حیات آن وتضعیف کارکردهای تالابی آن گردیده است که لازم است توجه ویژه ای به آن گردد.
وی اساسااهمیت وجودی تالاب ودشت سیلابی صالحیه رااین می داندکه ضمن مهارنمودن جریان سیلابی یاذخیره آن موجب تاثیرگذار دربهبودکیفیت آب میگرددوادامه می دهدتالاب مذکورضمن آن که زیستگاه مهمی برای حیات وحش بخصوص دراقلیم گرم وخشک منطقه فراهم نموده است تغذیه آبخوان ،کنترل فرسایش،پالایش وبهسازی آب ،تامین اراضی حاصلخیزمجاورتالاب،احیاوتوسعه بیشه زارها،تامین سایت هابرای فعالیت های متنوع گردشگری،ارزش زیبایی شناختی،کارکردآموزشی وتحقیقاتی درکنارفاکتوربسیارمهم کنترل گردوغبار،برخی ازکارکردهای تالاب صالحیه اعلام نمود.
تونی باذکراین مطلب که ازابتدای سال ۱۳۹۷ازسوی اداره کل محیط زیست استان البرزشاهداقدامات خوبی درجهت احیای هرچه بیشترتالاب صالحیه بوده ایم که بایداذعان نمایم درحال حاضرضمن احیای تالاب لازم می نمایدتاامرمهم همگرایی وهم افزایی کلیه دستگاههای دولتی ونیزمشارکت دادن گروههای محلی راشاهدباشیم.
رییس حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباددرتوضیح اهم اقدامات صورت گرفته درراستای حمایت ویژه ازحیات تالاب صالحیه عنوان می داردکه درطول دوسال گذشته باپیگیری های بعمل آمده ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرزونیزهمراهی فرمانداری نظرآبادوادارات منابع طبیعی وآبخیزداری ،امورمنابع آب وحامیان وعلاقمندان محیط زیست به سمت شکوفایی گام برداشته وبعنوان الگویی برای احیاوحفاظت تالابی تبدیل شده استکه ازجمله آنهامیتوان به لایروبی کانال منتهی به تالاب بطول ۱۳کیلومتر،مطالعه وتدوین برنامه احیای پایدارتالاب،مرزبندی وتثبیت مرزاکولوژیک تالاب بامستثنیات منطقه،مطالعه تعیین نیازآبی یاحقابه زیست محیطی تالاب ،بوته کاری بااولویت کاشت گونه های سازگاربامنطقه در۳۵ هکتار،تشکیل کارگروه احیای تالاب دراستانداری البرز،آبگیری ازرودخانه کردان وهدایت روانابهاوسیلاب هابه سمت تالاب اشاره داشت.
وی درخاتمه خبرویژه ای نیزمی دهدآنجاکه میگویدازسوی اداره کل محیط زیست استان البرزدرسال جاری اجرای ۲طرح شامل بوته کاری به وسعت ۴۵هکتاردراطراف تالاب وطرح قرق ومدیریت چراکه موجب غنای اکوسیستم تالابی وتقویت آن است درحال اجرامیباشد.

تهیه وتنظیم:غلامرضازارع

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر