امیر پویان و مریم میرزا باقری، مدیر گروه طراحی لباس سرزمین مادری:

فرهنگ سازی، راه رشد تولید

روزنامه جام جم البرز با امیر پویان و مریم میرزا باقری، مدیر گروه طراحی لباس سرزمین مادری گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با امیر پویان و مریم میرزا باقری، مدیر گروه طراحی لباس سرزمین مادری گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۲۷۷

تلاش بر این است که در طراحی‌های لباس از المان‌های ایرانی استفاده شود. همچنین به کارگیری نیرو‌های جوان نیز در این زمینه مثمرثمر است. زمانی که از تولید حمایت نشود، همواره متضرر می‌شویم.
کوشش کردیم که ارگان‌های دولتی از ما حمایت کنند و برای معرفی به مردم غرفه قرار داده یا تسهیلات در اختیار ما قرار دهند، یا تبلیغاتی انجام شود که باعث ارتقاء تولیدات ما شود. مسئولین باید در عمل تولیدکنندگان را حمایت کنند. برای تولید صنعتی باید کارگاه وجود داشته باشد که هزینه‌های آن گزاف است. راه رشد تولید فرهنگ سازی است.

newsQrCode
ارسال نظرات